Teoste laenutamine.

AutÕS § 133. Tasu teose koopia laenutamise eest raamatukogudest

(1) Autoril ei ole õigust keelata oma teose koopia laenutamist raamatukogudest, kuid autoril on õigus saada sellise laenutamise eest tasu.

(2) Autorile väljamakstava tasu suuruse arvutamise aluseks võetakse eelarveaastas tasude maksmiseks eraldatud riigieelarvelised vahendid ja kalendriaastas rahvaraamatukogudes elektrooniliselt registreeritud laenutused.

(3) Tasu väljamaksjaks on kultuuriministri poolt määratud juriidiline isik, kes esindab autoreid või autorite organisatsioone.

(4) Tasu makstakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel.

(5) Audiovisuaalse teose ning fonogrammi laenutamise eest autoritele makstav tasu makstakse kollektiivse esindamise ühingutele, kes esindavad audiovisuaalse teose ning fonogrammi autoreid.

(6) Vabariigi Valitsus kehtestab käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud tasu maksmiseks:

  1. avalduses esitatavate andmete loetelu;
  2. tasu jaotamise määrad erinevate autorite vahel;
  3. tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ja korra.

(7) Tasu väljamaksjal on õigus saada rahvaraamatukogudelt kõiki tasu maksmiseks vajalikke andmeid. Sellega seotud lisakulutused kannab tasu väljamaksja.

(8) Tasu ülempiir on neljakordne Statistikaameti esitatud eelmise aasta Eesti keskmine brutopalk.