Mis?

Reprograafiahüvitus hõlmab paber- ja muul samalaadsel kandjal reproduktsioone, mis on saadud mis tahes fototehnika või muu sama toimega meetodi abil, väljaarvatud noodid.

Kes?

Reprograafiahüvitust võivad taotleda

 • autorid ja autoriõiguste valdajad sh:
  • pärijad pärimistunnistuse või testamendi alusel
  • tööandja, kellele kuulub õigus saada tasu töölepingu alusel või avalikus teenistuses oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teose eest
 • kirjastajad.

Autoriõiguse seadust kohaldatakse teostele:

 • mille autoriks on Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigis alaliselt elav isik;
 • mis on esmakordselt avaldatud Eesti Vabariigi territooriumil;
 • mida tuleb kaitsta vastavalt Eesti Vabariigi välislepingule.

Kuidas?

Hüvitust makstakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel.

Hüvitus jaguneb teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel:

 1. teadus- ja õppekirjanduse autorid 20%;
 2. ilukirjanduse autorid 30%;
 3. ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse kirjastajad 50%.

Kirjastajatele väljamakstava tasu arvutamise aluseks võetakse nende poolt eelneva kümne kalendriaasta jooksul avaldatud ISBN (http://www.nlib.ee/isbn) ja ISSN (http://www.nlib.ee/issn) numbriga teoste nimetuste arv.

Autorile väljamakstava tasu suuruse arvutamise aluseks võetakse tema Eesti Rahvusraamatukogu rahvusbibliograafia andmebaasis (http://erb.nlib.ee/) registreeritud teoste nimetuste arv.

Ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse teoste autorite vahel jaguneb hüvitus:

 1. illustreerimata teose puhul 96% teksti autorile ja 4% kunstilise vormi autorile;
 2. illustreeritud teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab ligikaudu poole teose kogumahust, 50% teksti autorile ja 50% kunstilise vormi autorile;
 3. illustreeritud teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab üle poole teose kogumahust, 20% teksti autorile ja 80% kunstilise vormi autorile.
 4. tõlke autori tasu on 1/2 teksti autorile määratud tasust.
 5. koostaja või järel- või eessõna autori tasu on 1/3 teksti autori tasust.

Juhul, kui teksti autor ja kunstilise vormi autor lepivad omavahel kokku hüvituse jagamise teistsuguse viisi, esitavad nad vastava avalduse.

Ühise autorsuse korral jaguneb hüvitus võrdeliselt autorite arvuga. Juhul, kui kaasautorid lepivad omavahel kokku hüvituse jagamise teistsuguse viisi, esitavad nad ühiselt vastava avalduse.

Hüvitus makstakse välja 31. detsembriks. Eraisikutel peetakse tasust kinni tulumaks.