Kes?

Laenutushüvitust võivad taotleda

 • autorid
 • autoriõiguste valdajad:
  • pärijad pärimistunnistuse või testamendi alusel.
  • tööandja, kellele kuulub õigus saada tasu töölepingu alusel või avalikus teenistuses oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teose eest.

Autoriõiguse valdajad peavad avaldusele lisama oma õigusi tõendavad dokumendid (testamendi või pärimistunnistuse notariaalselt kinnitatud koopia, lepingu koopia).

Autoriõiguse seadust kohaldatakse teostele:

 • mille autoriks on Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigis alaliselt elav isik;
 • mis on esmakordselt avaldatud Eesti Vabariigi territooriumil;
 • mida tuleb kaitsta vastavalt Eesti Vabariigi välislepingule.

Kuidas?

Hüvitust makstakse kirjaliku avalduse alusel. Hüvitust arvestatakse ja makstakse avalduse esitamisele eelneval kalendriaastal rahvaraamatukogudes elektrooniliselt registreeritud laenutuste eest. Juhul kui avaldus esitatakse pärast avalduste esitamise tähtaega, arvestatakse hüvitust avalduse esitamise aasta laenutuste eest.

Kirjaliku avalduse vormi juurde kuuluvad lisad, kus autor peab üles lugema ja spetsifitseerima teosed, mille laenutamise eest ta hüvitust taotleb. Laenutuste registreerimisel on abiks raamatukogude elektronkataloogi ESTER (https://www.ester.ee/) kirjed . Autorid, kelle kohta kirje puudub või on ebapiisav, võivad pöörduda Rahvusraamatukogu poole kirje täiendamiseks.

Tasu jaotamine

Trükiste laenutamise eest tasu maksmiseks eraldatud riigieelarveline kogusumma jaguneb:

 • 59% originaalteose originaalkeelse teksti auorile;
 • 1%    tõlgitud teose originaalteksti autoritele;
 • 30%  tõlke autoritele;
 • 10%  kunstilise vormi autoritele.

Ühe laenutuskorra eest makstav tasu jaguneb teose eri autorite vahel:

 1. illustreerimata teose puhul 96% teksti autorile ja 4% kunstilise vormi autorile;
 2. illustreeritud teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab ligikaudu poole teose kogumahust, 50% teksti autorile ja 50% kunstilise vormi autorile;
 3. illustreeritud teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab üle poole teose kogumahust, 20% teksti autorile ja 80% kunstilise vormi autorile.
 4. tõlke autori tasu on 1/2 teksti autorile määratud tasust.
 5. koostaja või järel- või eessõna autori tasu on 1/3 teksti autori tasust.

Kui teksti ja kunstilise vormi autorid lepivad omavahel kokku tasu jaotamise teistsuguse viisi, esitavad nad vastava avalduse tasu väljamaksjale.

Audiovisuaalse teose ning helisalvestise laenutamise eest kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu makstav tasu jaotatakse autorite vahel vastavalt organisatsiooni kehtestatud korrale.

Hüvitus makstakse välja 1. juuliks. Eraisikutel peetakse tasust kinni tulumaks.